معاملات پربسامد

معاملات پربسامد (HFT) و اثر آن بر بازارهای مالی

معاملات پربسامد و اثر آن بر بازار آیا معاملات پربسامد (HFT) بر کیفیت بازار تأثیری دارند؟ فعالیت‌های مربوط به اینگونه معاملات چگونه بر کیفیت بازار تأثیر می‌گذارند؟ با توجه به رشد فناوری و افزایش روزافزون پیچیدگی‌های استراتژیک اینگونه معاملات، پاسخ…→ ادامه مطلب