هج فاند

صندوق های پوشش ریسک (هج فاند)

صندوق های پوشش ریسک (هج فاند) چگونه از اهرم استفاده می کنند؟  تعریف هِج  همیشه چیزهایی در زندگی هستند که از داشتنشان آزرده خاطر هستیم، ریسک یکی از آنهاست و اغلب اوقات، افراد باهوشی که اسیر حرص نیستند،  روش های…→ ادامه مطلب